Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urząd Gminy Zawoja

Urząd Gminy Zawoja zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Gminy Zawoja.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego
 • Brak mapy serwisu
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Buczkowski.
 • E-mail: k.buczkowski@zawoja.ug.pl
 • Telefon: 694 822 192

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Zawoja
 • Adres: 34-222 Zawoja 1307
 • E-mail: sekretariat@zawoja.ug.pll
 • Telefon: (033) 87-75-015

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Urzędu Gminy Zawoja znajduje się w Zawoi 1307 , posiada jedno wejście które jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Drzwi główne nie są otwierane automatyczni, przy wejściu znajduje się dzwonek. Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku. 2. Korytarz na parterze jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak widy na pierwsze piętro , brak platformy , brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku Urzędu dostępne są miejsca parkingowe , nie są jednak wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. .

Dostępność  informacyjno – komunikacyjna


1.   Zapewniona  jest obsługa   dla osób , które zgłoszą  potrzebę  tłumacza  migowego – osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt  w terminie na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie).

2.    Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
    –  na adres e-mail :  bok@zawoja.ug.pl
    –  faksem na nr : 338775015
    –  drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Zawoja,34-222 Zawoja 1307a
    –  osobiście w  Biurze Obsługi Klienta – parter 

 1. Brak  zainstalowanych urządzeń    do obsługi   osób  słabosłyszących
 2.   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 3.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zapewnienie  komunikacji z Urzędem  na  wniosek  osoby  ze szczególnymi  potrzebami  w formie  określonej   we wniosku – pracownik schodzi  do klienta  po zawiadomieniu  przez  osobę  wnioskującą   lub bezpośrednio przez  pracownika  Biura  Obsługi Klienta  o konieczności  obsługi klienta  z niepełnosprawnością  ruchową.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu
 • Serwis posiada wbudowaną wyszukiwarkę.
 • Serwis przygotowany jest do obsługi na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.