Rolnictwo i leśnictwo

Ogłoszenia dla rolników

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

Czytaj więcej

PSR 2020 – informacja o konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych metodą samospisu

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Konkurs adresowany jest do gmin, w których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.spisrolny.gov.pl

Czytaj więcej

Chryzantemy- możliwość nieodpłatnego przejęcia

W związku z naborem wniosków o Pomoc dla posiadacza chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz możliwością nieodpłatnego przejęcia chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne przesyłam w załączeniu zgłoszenie odbioru kwiatów.

Czytaj więcej

Ogłoszenie – kalendarz polowań na terenie Gminy Zawoja

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu znajdującego się na  terenie  Gminy  Zawoja w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Zawoja.

W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, numeru działki ewidencyjnej  i numer obrębu ewidencyjnego. Wójt Gminy Zawoja niezwłocznie powiadomi dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego.

Sprzeciw zostanie uwzględniony, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. 

W rejonach organizowanych polowań należy zachować szczególną ostrożność.

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania

„Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 29.10.2020 r. do dnia 30.11.2020 r. – nabór na operacje związane z podejmowaniem działalności pozarolniczej (nie ASF)

Czytaj więcej

Zmiana ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmiana ogłoszenia Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 1 września 2020 roku w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w zakresie terminu składania.


Czytaj więcej