Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze do komisji oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Zawoja ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Zawoja w 2021 roku we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z dziedzin

Czytaj więcej

Ogłoszenia dla rolników

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w terminie od dnia 29 grudnia 2020 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

Czytaj więcej

PSR 2020 – informacja o konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych metodą samospisu

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w konkursie Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu. Konkurs adresowany jest do gmin, w których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonają samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.spisrolny.gov.pl

Czytaj więcej

Chryzantemy- możliwość nieodpłatnego przejęcia

W związku z naborem wniosków o Pomoc dla posiadacza chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19 oraz możliwością nieodpłatnego przejęcia chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne przesyłam w załączeniu zgłoszenie odbioru kwiatów.

Czytaj więcej

Dofinansowanie pomocy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych

Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich PFRON wdraża przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego.

Czytaj więcej

Informacja o zasadach funkcjonowania Urzędu Gminy Zawoja

W związku z nagłym przyrostem na obszarze Gminy Zawoja potwierdzonych przypadków wirusa SARS-CoV-2 Wójt Gminy Zawoja informuje,iż w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników, od dnia 28 października 2020 r. – do odwołania – ogranicza bezpośrednią obsługę klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Zawoja.

Czytaj więcej

Ogłoszenie – kalendarz polowań na terenie Gminy Zawoja

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu znajdującego się na  terenie  Gminy  Zawoja w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Zawoja.

W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, numeru działki ewidencyjnej  i numer obrębu ewidencyjnego. Wójt Gminy Zawoja niezwłocznie powiadomi dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego.

Sprzeciw zostanie uwzględniony, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. 

W rejonach organizowanych polowań należy zachować szczególną ostrożność.