Pracownicy

Categories:

Katarzyna Kudzia

Podinspektor - ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, informacja publiczna

mgr Beata Błachut

Inspektor - płace, realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela

mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog

Inspektor- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów sporządzanie zeznań świadków, usługi turystyczne- gosp. agroturystyczne, ochrona gruntów rolnych, leśnych, łowiectwo, leśnictwo, ochrona informacji niejawnych, ochrona zdrowia,archiwum zakładowe, dofinansowanie kształcenia młodocianych

Janina Trzebuniak

Inspektor, kasjer - księgowa podatkowa, deklaracje od osób prawnych, jedn. org., podatek akcyzowy

Jolanta Warta

Inspektor- Księgowość jednostek obsługiwanych

Jadwiga Dańczak

Inspektor - dochody jednostek budżetowych, nadzór nad działalnością OSP

Bogumiła Marek

Inspektor - realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, edukacja ekologiczna, pobór

Łukasz Listwan

Specjalista – planowanie przestrzenne, ochrona dóbr kultury, realizacja zadań z ustawy o prawie budowlanym, z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych

Krystyna Motowidło

Inspektor - gospodarka lokalami gminnymi, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, gospodarka gruntami, mienie komunalne, nazewnictwo i numeracja nieruchomości

Danuta Bargiel

Inspektor - realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, edukacja ekologiczna, archiwum zakładowe

Edward Mikołajczyk

Specjalista, - realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, elektryfikacja i oświetlenie uliczne, komunikacja publiczna, prawo wodne