Author: Administrator

komunikat

Plan polowań koła łowieckiego “BÓR”

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U.2020.67 ze zm.), zgodnie z zawiadomieniem Wójt Gminy Zawoja informuje o planie polowania zbiorowego w kole łowieckim „BÓR” Maków Podhalański w sezonie 2021/2021.

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu znajdującego się na terenie Gminy Zawoja w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym rozpoczęciem polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Zawoja.
W sprzeciwie należy wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, numeru działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego. Wójt Gminy Zawoja niezwłocznie powiadomi dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego. Sprzeciw zostanie uwzględniony, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.
W rejonach organizowanych polowań należy zachować szczególną ostrożność.

komunikat

Terminarz przeglądów jesiennych 2021 – MZHK w Krakowie

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami) oraz
realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Min. Rol. dokona w podanych niżej terminach i
miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów. Do udziału w Komisji przeglądowej zapraszamy
przedstawiciela Powiatowego Lekarze Weterynarii

Czytaj więcej