Referaty i pracownicy

Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Pracownik Stanowisko Email Pokój
mgr inż. Adam Skrzypek Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i inwestycji 18
Danuta Bargiel Inspektor - realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, edukacja ekologiczna, archiwum zakładowe 5
Edward Mikołajczyk Specjalista, - realizacja zadań z zakresu ustawy o drogach publicznych, elektryfikacja i oświetlenie uliczne, komunikacja publiczna, prawo wodne 22
mgr inż. Adam Kurek Inspektor - nadzór inwestycji liniowych i kubaturowych 16
Krystyna Motowidło inspektor - gospodarka lokalami gminnymi, dodatki mieszkaniowe, energetyczne, gospodarka gruntami, mienie komunalne, nazewnictwo i numeracja nieruchomości 13
Łukasz Listwan Specjalista – planowanie przestrzenne, ochrona dóbr kultury, realizacja zadań z ustawy o prawie budowlanym, z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych 13
Referat Finansowo - Podatkowy
Pracownik Stanowisko Email Pokój
Bogumiła Marek Inspektor - księgowość, windykacja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pomoc materialna uczniom, kształcenie młodocianych, zadania obronne, zarządzanie kryzysowe 1
Jadwiga Dańczak inspektor - dochody jednostek budżetowych, nadzór nad działalnością OSP 2
Jolanta Warta inspektor - główny księgowy 12
Lucyna Stanowska Inspektor – księgowość budżetowa /wydatki/ 12
mgr Ewelina Mikołajek Inspektor - Księgowość jednostek obsługiwanych 11
Urszula Mniszak Kasjer, podatek akcyzowy 6
Janina Trzebuniak Inspektor - księgowa podatkowa, deklaracje od osób prawnych, jedn. org. 7
mgr inż. Magdalena Karkoszka Inspektor 2
Renata Hutniczak Podinspektor 7
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
Pracownik Stanowisko Email Pokój
mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog Inspektor- wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów sporządzanie zeznań świadków, usługi turystyczne- gosp. agroturystyczne, ochrona gruntów rolnych, leśnych, łowiectwo, leśnictwo 5
Samodzielne stanowisko ds. promocji i obsługi sekretariatu
Pracownik Stanowisko Email Pokój
mgr Gabriela Trybała Inspektor - prowadzenie Sekretariatu, promocja, turystyka 26
Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, pozyskiwania środków
Pracownik Stanowisko Email Pokój
mgr inż. Agnieszka Winczewska zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków zewnętrznych 17
Samodzielne stanowisko ds. oświaty, płac
Pracownik Stanowisko Email Pokój
mgr Beata Błachut Inspektor - płace, realizacja zadań z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela 11
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Pracownik Stanowisko Email Pokój
Katarzyna Kudzia Podinspektor - ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, informacja publiczna 1
mgr Beata Mętel-Zguda inspektor - Biuro Obsługi Klienta 9
Samodzielne stanowisko ds. kadr
Pracownik Stanowisko Email Pokój
mgr Katarzyna Kardaś Inspektor - kadry 10
Urząd Stanu Cywilnego
Pracownik Stanowisko Email Pokój
mgr Sylwia Budzowska-Radwan Kierownik USC, obsługa Rady Gminy imprezy masowe, zgromadzenia 25