Ogłoszenia

e-Składka – proste płatności do ZUS

 

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.

Organ podatkowy Urzędu Gminy w Zawoi uprzejmie przypomina o terminowym złożeniu deklaracji przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Roln Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  o terminowym złożeniu deklaracji na podatek rolny i leśny w terminie do 15-go stycznia 2017 roku oraz na podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia 2017 roku:

- podstawa prawna :

  • art. 6 ust.9 pkt 1 – ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. 2016.716 ze zm./
  • art. 6a ust.8 – ustawy o podatku rolnym /Dz.U.2016.617 ze zm./
  • art. 6 ust. 5 pkt 1 – ustawy o podatku leśnym /Dz. U.2016.374 ze zm./

Formularze deklaracji oraz uchwały Rady Gminy Zawoja są do pobrania w poniższych plikach.

Tel. do kontaktu:   33 8775 015 wew. 107

Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

 

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne).

Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem!

Tylko w 2008 r. Policja zanotowała ponad 19 tysięcy przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby i ponad 30 tysięcy przypadków podrabiania dokumentów tożsamości.

Wyłudzanie kredytów, zakładanie fikcyjnych firm, wynajem nieruchomości w celu kradzieży wyposażenia czy nielegalnego podnajmu, oszustwa w hotelach albo kradzieże wypożyczanych samochodów to tylko kilka przykładów z możliwych sposobów wykorzystania kradzionych czy zagubionych dokumentów tożsamości! Wszystko to odbywa się w imieniu niewinnej osoby, która często dopiero po wielu miesiącach, czy nawet latach dowiaduje się o tym np. poprzez wezwanie do zapłaty, czy wezwanie do stawienia się w prokuraturze...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ o wartości nieprzekraczającej 50.000 zł netto. - świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „Rozwój e-Usług w Gminie Zawoja”

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  4. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
  5. Załącznik nr 4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  6. Załącznik nr 5 - wzór umowy

Program Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawoi znalazła się w gronie finalistów programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek”. Jest to program dotacyjny Instytutu Książki realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Głównym celem programu jest podniesienie standardu bibliotek poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Realizacja zadania „Nowe technologie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zawoi” usprawni pracę bibliotekarzy oraz ułatwi dostęp użytkownikom do informacji. W zakresie otrzymanego dofinansowania biblioteka zakupi trzy zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, UPS, czytnik kodów kreskowych oraz niezbędne oprogramowania. Udział w programie w znacznym stopniu zwiększy poziom atrakcyjności usług bibliotecznych. Pozyskany sprzęt będzie użyty w realizacji szeregu działań z zakresu edukacji  czytelniczej i medialnej. Umożliwi także automatyzację biblioteki. Obecnie biblioteka jest na etapie wdrażania systemu bibliotecznego. Rozpoczęto tworzenie katalogu online. Do końca czasu realizacji zadania 41% książek w stosunku do ogólnej liczby zbiorów będzie opracowane komputerowo i udostępnione. Udział w programie korzystnie wpłynie  promocję biblioteki w środowisku lokalnym i sprawi, że użytkownicy będą mieli szybszy dostęp do naszego księgozbioru.

Załączniki :

Zapytanie ofertowe

Specyfikacja

Formularz ofertowy

Uwaga do specyfikacji technicznej

Zachęcamy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich propozycji projektów, których realizacja przyczyni się do poprawy sytuacji w wyznaczonych obszarach rewitalizacji. Poniżej zamieszczono formularz zgłaszania projektów. Wypełnione formularze można składać do 6.12.2016 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rewitalizacja@zawoja.ug.pl bądź też w Urzędzie Gminy Zawoja w godzinach pracy Urzędu.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Gminny Program Rewitalizacji. Stworzenie Programu jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców gminy.

 

Do pobrania:

- Formularz zgłoszeniowy

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro


 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

Budowa chodnika przy przejściu dla pieszych Szkoła Zawoja Centrum”
Lokalizacja droga DW 957 w km 2+199,9 odcinek ref.060 Zawoja Centrum

Strony