Ogłoszenia

Postanowienie
Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu II
z dnia 4 listopada 2018 r.
w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Zawoja w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Zawoja wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu
21 października 2018 r.


Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 23a oraz 29a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu 11

postanawia, co następuje:

§ 1 Zwołać I sesję Rady Gminy Zawoja na dzień 22 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w sali narad w Urzędzie Gminy Zawoja w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz przez Wójta Gminy Zawoja wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
§ 2 Ustalić porządek obrad I sesji Rady Gminy Zawoja stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.
§ 3 Niniejsze postanowienie stanowi zaproszenie na I sesję rady.
§ 4 Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

KOMISARZ WYBORCZY
W NOWYM SĄCZU II
Piotr Borkowski

Do pobrania:

  1. Porzadek obrad I Sesji Rady Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja w związku z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie z dnia 30.10.2018 r., znak: WIW-ChZ.913.6.64.2018, informuje, iż w dniach od 9 do 19 listopada 2018 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

  1. nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu,
  2. ontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii w celu poddania zwierzęcia obserwacji
  3. nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących szczepienia lisów udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach.

FN.3221.2.2018.JW


Zawoja 01.10.2018r.


PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI
DLA PRZEDSZKOLI NA ROK 2018
Aktualizacja


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203) ogłaszam:

1.     Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli:

⦁    roczna 4 863,92 (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy zł 92/100),
⦁    miesięczna 405,33 (słownie: czterysta pięć zł 331100)

2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu: 25

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz 22:00 dnia 29.10.2018 do godz 20:00 dnia 30.10.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion północny

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach miejscami od 70 km/h do 80 km/h, z kierunków południowych.

Szkolenie dla koordynatorów wolontariatu
"ABC zarządzania wolontariatem"


Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza przedstawicieli małopolskich NGOs i instytucji odpowiedzialnych za koordynację pracy wolontariuszy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu ​ "ABC zarządzania wolontariatem" ​ ​ które odbędzie się dnia 9 listopada 2018r. w Wadowicach​ ​ o godz: 9:00-16:00​.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest koordynatorom, którzy na co dzień współpracują z wolontariuszami w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które zgodnie z prawem mogą korzystać ze świadczeń wolontariuszy. Szkolenie będzie szansą na zgłębienie wiedzy, wymianę doświadczeń i inspirację dla doświadczonych koordynatorów oraz poznanie zasad zarządzania wolontariuszami dla osób rozpoczynających współpracę z wolontariuszami.

Uchwała 22/2018
Gminnej Komisji Wyborczej w Zawoi
z dnia 22 października 2018 r.
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego
w dniu 4 listopada 2018 r.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 17:00 dnia 23.10.2018 do godz. 18:00 dnia 24.10.2018

Obszar: województwo małopolskie - subregion północny

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu w nocy skręcający na północno-zachodni.

Obwieszczenie
Wójta Gminy Zawoja
z dnia 22 października 2018 roku,
w sprawie terminu rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowania zbiorowego


Na podstawie art. 42ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1295 z późn. zm.), Wójt Gminy Zawoja podaje do publicznej wiadomości Informacje dotyczące terminów rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania zbiorowego w sezonie 2018/2019 na terenie :


obwodu łowieckiego nr 212 — dzierżawionego przez Koło Łowieckie „KNIEJA" w Zawoi,
obwodu łowieckiego nr 191 — dzierżawionego Koło Łowieckie „JARZĄBEK" Białka — Grzechynia,
obwodu łowieckiego nr 211 — dzierżawionego przez Koło Łowieckie „SKALNIAK" w Juszczynie,
obwodu łowieckiego nr 192 — dzierżawionego przez Koło Łowieckie „BÓR" w Makowie Podhalańskim.
Szczegółowy plan przedstawiają załączniki do obwieszczenia.

WYKAZ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH NATERENIE GMINY ZAWOJA

Strony