Zakres wykonywanych zadań w ramach treningu umiejętności społecznych obejmuje w szczególności:

 • Praca z dziećmi wymagającymi specjalistycznego wsparcia, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 • trening umiejętności społecznych

 • trening umiejętności komunikacyjnych

 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie

 • umiejętność współpracy w grupie

 • metody radzenia sobie z emocjami

 • praca nad przestrzeganiem zasad

 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb

 • odreagowanie napięć emocjonalnych

 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów

 • kontakt z rodzicami i opiekunami dzieci oraz z zespołem specjalistów Placówki,

 • prowadzenie dokumentacji z realizowanych zajęć

 • tworzenie planów terapii indywidualnie dla każdego dziecka,

Alleluja !

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
składamy Mieszkańcom i Gościom Gminy Zawoja
najlepsze życzenia:
Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy,
wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości
życzą

Stanisław Zajda
Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Marcin Pająk
Wójt Gminy Zawoja

Wójt Gminy Zawoja na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst. jedn. Dz. U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.),  przeznacza do  dzierżawy na okres        10 lat niżej opisaną nieruchomość stanowiącą  własność  Gminy Zawoja

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. poz. 1597).

Zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami:

1.  Stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół lub placówek może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, oraz

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

1.  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków do Biura Obsługi Klienta lub listownie na adres Urząd Gminy Zawoja, 34-222 Zawoja 1307 w terminie
do 30 kwietnia 2019 r.

2.  Wnioski (do pobrania w biurze obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja lub na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.zawoja.ug.pl; w Szkołach na terenie Gminy Zawoja) złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia.

3.  Zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokość stypendiów określa Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Zawoja poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu, ponieważ jest to nowy regulamin i dotyczy tylko i wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Zawoja.

4.  Do wniosku należy dołączyć:

- informacje dotyczące wysokich osiągnięć w tym udział w konkursach, turniejach
i zajmowane miejsca za rok 2019.

5.  O decyzji przyznania stypendium wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS