Przewodniczący

 

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja

Stanisław Zajda
pokój nr 24
tel. (033) 877-50-15 (wewnętrzny 124)

 

Obsługa Biura Rady Gminy

Sylwia Budzowska-Radwan
pokój nr 25
tel (033) 877-50-15 (wewnętrzny 125)

 

Urząd Gminy w Zawoi
34-222 Zawoja 1307
tel. (033) 877-50-15

Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków
w każdy czwartek od godziny 8.00 - 13.00
oraz od 14.00 - 16.00 w pokoju nr 24

Zadania Przewodniczącego

Zadania Przewodniczącego rady zostały określone w Statucie Gminy Zawoja. Podstawową rolą Przewodniczącego jest organizowanie pracy Rady Gminy, prowadzenie jej obrad i reprezentowanie Rady na zewnątrz. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący w szczególności:
 1. Zwołuje sesje Rady
 2. Ustala porządek obrad
 3. Kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, w tym czuwa nad przygotowaniem materiałów na obrady oraz zaprasza gości do udziału w sesji
 4. Przewodniczy obradom i sprawuje policję sesyjną w tym:
  • Otwiera i zamyka sesje
  • Sprawdza istnienie quorum na początku sesji i w trakcie jej trwania, w przypadkach budzących wątpliwości oraz na wniosek radnych
  • Udziela i odbiera głos
  • Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał
 5. Podpisuje uchwały Rady, protokoły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady
 6. Opracowuje projekt planu pracy Rady oraz opiniuje projekty planów pracy komisji w celu skoordynowania z planem pracy Rady
 7. Składa w imieniu Rady oświadczenia, przekazuje informacje i wyjaśnienia w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady.
 8. Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonania przez radnych ich mandatu