Projekty

 

Gmina Zawoja w latach 2009-2010 otrzymała dofinasowanie ze środków krajowych i zagranicznych w wysokości blisko 5 mln złotych.

szczególy:

Pozyskane dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

LP. Nazwa i nr działania Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie Wkład własny
1. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych. Człowiekowi potrzebne jest to piękno 871 641,00 zł 871 641,00 zł 0,00 zł
2. Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 575 727,56 zł 513 633,00 zł 62 094,56 zł
3. Działanie nr 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich MALI PODRÓŻNICY 48 400,00 zł 48 400,00 zł 0,00 zł
4. Działanie nr 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Mówię po angielsku - mam więcej możliwości 49 620,00 zł 49 620,00 zł 0,00 zł
5. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych. Poznać mądrość świata przez doświadczenie 731 735,18 zł 731 435,18 zł 0,00 zł
6. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. "Równe Szanse" 64 011,94 zł 57 290,69 zł 6 721,25 zł
7. Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. "Równe Szanse" 599 038,22 zł 515 352,58 zł 83685,44 zł

Otrzymane dofinansowanie z POKL łącznie: 2 787 372,45 ( dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy, trzysta siedemdziesiąt dwa złote, 45/100),

W tym 1 701 096,18 zł (słownie jeden milion siedemset jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych 18/100) na wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Gminy Zawoja

Pozyskane dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO))

LP. Nazwa i nr działania Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie Wkład własny
1. Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego e-Zawoja - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą 672 685,90 zł 504 514,42 zł 168 171,48 zł

Pozyskane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

LP. Nazwa i nr działania Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie
1. "Odnowa i Rozwój Wsi" Odnowa wsi Zawoja poprzez budowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika Zapałowicza i Władysława Szafera w Zawoi Widły 184 604,89 zł 50% kosztów kwalifikowanych - 75 657,00 zł
2. "Odnowa i Rozwój Wsi" "Remont budynku Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Zawoi, pełniącego funkcję społeczno-kulturalne oraz jego wyposażenie" 583 911,95 zł 50% kosztów kwalifikowanych - 239 308,00 zł
3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Odnowa wsi poprzez budowę infrastruktury sportowej i turystycznej - Skate Park w Zawoi Centrum 235 827,95 zł 75 % kosztów kwalifikowanych - 144 976,00 zł

Otrzymane dofinansowanie łącznie : 459 942 zł ( czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote)

Pozyskane dofinansowanie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"

LP. Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie
1. Budowa placu zabaw przy Szkole w Skawicy w ramach programu Radosna Szkoła 213 403,02 zł 115 261,00 zł
2. Zagospodarowanie terenu placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła ( Szkoła Podstawowa Zawoja Wilczna) 146 770,58 zł 63 422,00 zł
3. Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw Szkoła w Skawicy 15 000,00 zł 12 000,00 zł
4. Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw (Szkoła Podstawowa Zawoja Wilczna 7 500,00 zł 6 000,00 zł

Łącznie dofinansowanie: 196 683, 00 ( słownie sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote)

INNE:

LP. Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie
1. Budowa budynku OSP w Zawoi Przysłop" 62 489,46 zł 39 411,00 - z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu "MAŁOPOLSKIE REMIZY"
2. KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH W ZAWOI Wilczna "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" 1 179 573,84 zł INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" ZE ŚRODKÓW:
BUDŻETU PAŃSTWA 333 000,00 zł
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 333 000,00 zł
3. Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Zawoja o dł ok. 2534 mb 413 693,12 zł 200 000,00 zł dofinansowanie w Ramach Inicjatyw Samorządowych z budżetu Województwa Małopolskiego

Otrzymane dofinansowanie łącznie: 905 411,00 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

LP. Tytuł projektu Wartość projektu Pożyczka
1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 186 448,37 zł, w tym kwalifikowane 153 772,13 zł 124 765 zł
2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skawicy Centrum 159 072,58 zł w tym kwalifikowane 141 188,71 zł 115 057 zł
3. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skawicy Centrum 231 494,37 zł w tym kwalifikowalne 220 625,01 zł 174 959 zł

Z kwoty pożyczki zostanie umorzone 35% wartości.

Ogółem otrzymane dofinansowanie dla Gminy Zawoja ze środków krajowych i zagranicznych w latach 2009 - 2010 wynosi: 4 853 922,87 zł.