OGŁOSZENIE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi informuje, że w dniu 17.08.2017r. zakończył się termin składania ofert  w prowadzonym postępowaniu  ogłoszonym  w dniu 09.08.2017r. - Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usługDomu Dziennego Pobytu w Zawoi.

W odpowiedzi na ogłoszone zapytanie ofertowe, w czasie wyznaczonym w zapytaniu ofertowym - to jest do dnia 2017-08-17 do godziny 9.00, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszone zapytanie.

 

Joanna Dyrcz
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zawoi

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

 

„ Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług

 Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”

 

Sporządzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w  Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym jest Gmina Zawoja - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi
z siedzibą Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zawoi - Joannę Dyrcz
NIP: 552-14-33-224
REGON: 357009102
Adres strony internetowej:    www.gops-zawoja.pl
Adres poczty elektronicznej: kierownik@gops-zawoja.pl
2. Osoba do kontaktów w ramach zapytania: kierownik GOPS Zawoja - Joanna Dyrcz tel. 503 166419
3. Godziny pracy: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00
 

Rozdział II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w  Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Opis przedmiotu zamówienia.
2. Postępowanie oraz realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona jest w języku polskim.
3. Zapytanie ofertowe z załącznikami umieszczone zostało na stronie internetowej Zamawiającego www.gops-zawoja.pl, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności na stronie internetowej wskazanej  w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju przeznaczonej do zamieszczania zapytań ofertowych pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na przewozie 30 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu w Zawoi, w tym ok. 15 osób niepełnosprawnych fizycznie, z ich miejsca zamieszkania na terenie Gminy Zawoja w godzinach 7.00 - 8.00 do domu Dziennego Pobytu w Zawoi, adres: 34-222 Zawoja, Zawoja Przysłop nr 886 oraz odwiezienie tych osób z tej placówki do ich miejsca zamieszkania w godzinach od 16.00 do 17.00. 
2. Przewidywany średni dzienny przebieg łącznie na obu trasach – ok. 60 (+/- 5km)  kilometrów dziennie tam i z powrotem, zalecane są 2 środki transportu do równoległej w czasie obsługi 2 tras, (Przebieg trasy nr 1: Skawica u Steca, Skawica Centrum, Skawica Sucha Góra, Zawoja Dolna, Zawoja Chopy, Zawoja Kalina Górna, Zawoja Toczki, Zawoja Przysłop;
Przebieg trasy nr 2: Zawoja Podryżowana, Zawoja Wilczna, Zawoja Bębny Górne, Zawoja Bębny Dolne, Zawoja Mosorne, Zawoja Mosorne Podgórze, Zawoja Mosorne Obłoźne, Zawoja Budzonie przy drodze, Zawoja Wełcza Gliśnica, Zawoja Centrum, Zawoja Brzeg, Zawoja Przysłop).
3. Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i dni świątecznych.
4. Do realizacji w/w przewozów Wykonawca winien dysponować busami odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego, przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych tj.: z najazdem umożliwiającym wprowadzenie wózka inwalidzkiego do samochodu oraz z atestowanym mocowaniem dla wózka inwalidzkiego). Przewidywana liczba osób na wózkach inwalidzkich ok. 7 osób.
Wykonawca odbiera pasażerów z ich miejsca zamieszkania nie wcześniej niż o godzinie 7.00 i dowozi ich do Domu Dziennego Pobytu nie później niż o godzinie 8.00, czyli podróż pasażera nie może trwać dłużej niż 1 godzinę.
e) Wykonawca odbiera pasażerów z Domu Dziennego Pobytu o godzinie 16.00 i dowozi ich do ich miejsca zamieszkania nie później niż o godzinie 17.00, czyli podróż pasażera nie może trwać dłużej niż 1 godzinę.
5.Do realizacji w/w przewozów Wykonawca winien dysponować busami z klimatyzacją wraz z kierowcami z odpowiednimi i koniecznymi do wykonywania przewozu uprawnieniami.
6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi w prawie przewozowym ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu osób niepełnosprawnych.
7. Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, umowy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków na minimalną kwotę 20.000,00 zł w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
8. W przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu do 2 godzin.
 
9.Kody CPV:
60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego
 
10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez siebie i podwykonawców usługi.
11. Niniejsza inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3 z Europejskiego Funduszu Społecznego.
12. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
 

ROZDZIAŁ IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy – 2 października 2017r.  
Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy  – do dnia 31 grudnia 2019r.

 

ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim i własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.   
3.Oferta powinna być dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580. Dla zachowania terminu składania ofert ważna jest data wpływu oferty do GOPS a nie data nadania oferty.
4.Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Nie dopuszcza się ofert wariantowych ani częściowych. 
5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu. 
6. Wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwodo działania w imieniu Wykonawcy.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert swoją ofertę zmienić lub wycofać.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca. 
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszego zapytania i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta na zadanie  Świadczenie usług transportowych dla 30 osób korzystających z usług
 Domu Dziennego Pobytu w Zawoi”
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania.
12. Oferty należy składać do dnia: 2017.08.17 do godz. 9.00 w siedzibie zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580, dziennik podawczy.
13. Oferty zostaną otwarte dnia: 2017.08.17 o godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, 34-222 Zawoja 1580
 

 

ROZDZIAŁ VI OCENA OFERT

1.Wykonawca w przedłożonej ofercie wskazuje cenę ryczałtową, jednoznaczną, stałą i obejmującą wynagrodzenie za 1 dzień wykonania zamówienia. Wynagrodzenie wykonawcy będzie liczone jako iloczyn wynagrodzenia za 1 dzień wykonania zamówienia i ilości dni faktycznego wykonywania zamówienia. Cena musi obejmować  wszelkie koszty towarzyszące konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu umowy i uwzględniać wszelkie czynności związane z terminową i prawidłową realizacją przedmiotu umowy. Zaleca się przed złożeniem oferty przejazd trasą wskazaną przez Zamawiającego do wykonywania zamówienia w celach poglądowych.
2. Wykonawca nie może samodzielnie zmieniać i wprowadzać dodatkowych treści do formularza
3.W ofercie należy podać wartość netto i brutto w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
5. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryterium oceny ofert:
 

Lp.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie oferty

Znaczenie

 

1

 

Cena wykonania zamówienia

 

90%

 

 

2

 

Rok produkcji pojazdów

 

 

10%

 

a) Cena wykonania zamówienia - waga 90%
Maksymalna do uzyskania ilość punktów: 90.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cn
Ilość punktów = ----------- x 90 pkt
C bo
 
gdzie:
Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert
Cbo -  cena brutto badanej oferty.
 
 
b) Rok produkcji pojazdów – waga 10%.
Maksymalna do uzyskania ilość punktów: 10.
Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następujących zasad:
- za zaoferowanie pojazdów, z których żaden nie jest starszy niż rocznik 2010, Wykonawca otrzyma 2 punkty;
- za zaoferowanie pojazdów, z których żaden nie jest starszy niż rocznik 2011, Wykonawca otrzyma 4 punkty;
- za zaoferowanie pojazdów, z których żaden nie jest starszy niż rocznik 2012, Wykonawca otrzyma 8 punktów;
- za zaoferowanie pojazdów, z których żaden nie jest starszy niż rocznik 2013, Wykonawca otrzyma 10 punktów.
 
7.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to,  że oferty uzyskały taką samą liczbę punktów, decydujące jest kryterium ceny. Jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów i takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
9.Cena nie podlega negocjacjom ani zmianie na żadnym etapie postępowania.
10. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- została złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w zapytaniu ofertowym.

 

ROZDZIAŁ VII WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY

1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
-  pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa powyżej, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postepowaniu w sprawie wyboru przez zamawiającego wykonawcy.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
3. Zamawiający ustala termin związania ofertą 60 dni.

 

ROZDZIAŁ VIII WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.Wykonawca może zwrócić się pisemnie lub mailowo do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).
2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3.Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści zapytania bez rozpoznania.
4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej: www.gops-zawoja.pl w zakładce „Zamówienia publiczne" i „Zapytania ofertowe”
5.Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 

ROZDZIAŁ IX DODATKOWE I KOŃCOWE INFORMACJE

1.Niezwłocznie po zakończeniu postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej, na stronie BIP oraz w bazie konkurencyjności informację o:
a) wyborze wykonawcy,
b) odrzuceniu wszystkich złożonych ofert,
c) niezłożeniu żadnej oferty,
d) zakończeniu tego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
2.Niezależnie od zamieszczenia informacji na podanych wyżej stronach internetowych o wynikach postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w istotnych warunkach umowy (załącznik nr 2).
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
a) zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert ,
b) zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
c) odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
d) unieważnienia postępowania, jeśli:
-  cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
-  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,
- postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
6.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo zawiera braki do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Czynność uzupełniania jest czynnością jednokrotną. Zamawiający może wezwać Wykonawcę w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień i dodatkowych informacji dotyczących złożonej ofert i załączników. Uzupełnieniu nie podlega treść oferty rozumiana jako zakres zobowiązania Wykonawcy.
8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
9. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
Opublikowano: 
wtorek, 8 Sierpień, 2017 - 15:45