Certyfikat Skutecznego Użytkowania Systemy CAF dla Urzędu Gminy Zawoja

 

W dniu  23 września  2015 r.  podczas  konferencji  w Krakowie  pn. " Systemowe zmiany  w  funkcjonowaniu polskiego samorządu  terytorialnego" -   IV  konferencji  z cyklu  " Sprawne  Państwo"- Urząd  Gminy  Zawoja otrzymał z rąk  ministra  Andrzeja  Halickiego Certyfikat   Skuteczny  Użytkownik CAF.

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assessment Framework) jest  to narzędzie  kompleksowego zarządzania  jakością,  stosowana  przez  organizacje  administracji  publicznej w całej  Unii  Europejskiej. Opiera  się  na założeniu, że doskonałe  wyniki  organizacji  osiągane  są  poprzez przywództwo ukierunkowane na  strategię  i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby  i procesy. 
 Urząd Gminy Zawoja po raz pierwszy  rozpoczął prace nad wdrożeniem Modelu CAF w Urzędzie  w roku 2010.
W  roku 2013 Urząd   przeprowadził  II samoocenę z wykorzystaniem  modelu  CAF 2013 w ramach  udziału  w  projekcie  " Systemowe  wsparcie  procesów zarządzania w jednostkach  samorządu  terytorialnego " realizowanego  przez Ministerstwo  Administracji  i Cyfryzacji  w ramach  Priorytetu  V ( Dobre rządzenie)  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki oraz wdrożył  działania  doskonalające i  aplikował  o  uzyskanie Poświadczenia  Skutecznego  Użytkownika  CAF.

Link do wydarzenia:

https://mac.gov.pl/aktualnosci/sprawne-panstwo-to-sprawni-samorzadowcy-s...