Karty usług

Referat Finansowo - Podatkowy
Usługa Pracownik
Przyjmowanie deklaracji na podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych
Przyjmowanie deklaracji od osób prawnych na podatek od nieruchomości, rolny, leśny Janina Trzebuniak
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej Urszula Mniszak
Przyjmowanie informacji podatkowych
Udzielenie ulgi podatkowej , umorzenie zaległości podatkowej, odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności podatku na raty w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego , leśnego oraz od środków
Zaświadczenia o stanie majątkowym, dochodowości z gospodarstwa rolnego w sprawie zalegania lub niezalegania w zobowiązaniach podatkowych
Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
Usługa Pracownik
Świadczenie usług tłumacza języka migowego dla osób uprawnionych
Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych Bogumiła Marek
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na okres do 2 dni Katarzyna Kudzia
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy Katarzyna Kudzia
Stypendia socjalne Bogumiła Marek
Udostępnienie Informacji Publicznej Katarzyna Kudzia
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Katarzyna Kudzia
Udostępnienie danych osobowych Katarzyna Kudzia
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu Katarzyna Kudzia
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Danuta Lasa
Wydanie decyzji w sprawie konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkami rodziny Bogumiła Marek
Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji
CEIDG-1 o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie wpisu z CEIDG Katarzyna Kudzia
Wydawanie dowodu osobistego Katarzyna Kudzia
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Katarzyna Kudzia
Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Katarzyna Kudzia
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego Katarzyna Kudzia
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce Katarzyna Kudzia
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt stały Katarzyna Kudzia
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży Katarzyna Kudzia
Zgłoszenie przemeldowania Katarzyna Kudzia
Urząd Stanu Cywilnego
Usługa Pracownik
Zbiórki Publiczne - informacja w sprawie nowych regulacji dotyczących prowadzenia zbiórek publicznych mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Administracyjna zmiana imienia i nazwiska mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu wyczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Imprezy Masowe mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Zgłoszenie urodzenia dziecka (akt urodzenia) mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Nadanie dziecku nazwiska męża matki mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Zgłoszenie zgonu mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Odpis zupełny z księgi stanu cywilnego mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Odtworzenie/Ustalenie treści aktu stanu cywilnego mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Powrót do nazwiska po rozwodzie mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Rejestracja małżeństw – ślub cywilny mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Unieważnienie aktu stanu cywilnego mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Uznanie dziecka pozamałżeńskiego mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Wniosek o ,,Medal za długoletnie pożycie małżeńskie” mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Wydawanie odpisów skróconych z księgi stanu cywilnego mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dla osób zamierzających zawrzeć związek małżeński ze skutkami cywilnymi) mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Zawarcie małżeństwa przez obywatela RP poza granicami kraju mgr Sylwia Budzowska-Radwan
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Usługa Pracownik
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Zawoja Danuta Bargiel
Udzielenie ulgi , umorzenie zaległości , odroczenie terminów płatności, rozłożenie płatności na raty w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Danuta Bargiel
Budowa/remont ogrodzenia Edward Mikołajczyk
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mgr inż. Adam Skrzypek
Numeracja porządkowa nieruchomości Krystyna Motowidło
Decyzja regulująca stan wody na gruncie /zatwierdzająca pisemna ugodę zmieniającą stan wody na gruntach mgr inż. Adam Skrzypek
Podział nieruchomości Krystyna Motowidło
Lokalizacja i przebudowa zjazdu Edward Mikołajczyk
Rozgraniczenie nieruchomości Krystyna Motowidło
Udostępnianie dokumentacji wykonywania uwierzytelnionej kserokopii znajdującej się w Archiwum Zakładowym Danuta Bargiel
Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja Łukasz Listwan
Decyzja regulująca stan wody na gruncie/zatwierdzająca pisemna ugodę zmieniającą stan wody na gruntach mgr inż. Adam Skrzypek
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko /dot. zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków/ mgr inż. Adam Skrzypek
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa
Usługa Pracownik
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, które rośnie na nieruchomoś ci stanowiącej własność osoby fizycznej, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu serwitutu opałowego do BgPN lub Nadleśnictwa w Suchej Beskidzkiej mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Wpis do ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Aktualizacja Wykazu Członków Uprawnionych do Udziału we Wspólnocie Gruntowo-Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi lub Skawicy mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Decyzja na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na gruncie niestanowiącym powierzchni leśnej mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Wydawanie zaświadczeń o pracy na gospodarstwie rolnym do celów emerytalno - rentowych mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Zgłoszenie informacji o wyrobach zawierających azbest mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Wpis do rejestru działalności regulowanej /zmiana wpisu do rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Zezwolenie na opróżnienie zbiorników bezodpływowych mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie mgr inż. Barbara Zgubisz-Pierog