Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje o akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na terenie gminy Maków Podhalański w miejscowości Żarnówka, oraz na terenie gminy Zawoja w miejscowości Skawica w dniach od 26 rześnia do 5 października

 

Do pobrania:

- Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

Z A W I A D O M I E N I E

 

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446)

zwołuję

XXIV SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 29 września 2016 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAWOJA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Nr X/88/2015 Rady Gminy Zawoja z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja wrazz prognozą oddziaływania na środowisko.

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 23 września 2016 roku o godz. 16.00

na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Zawoja

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

Do Oferentów

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania poniższego zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu:

Oczyszczenia  rowów przeciwpowodziowych na terenie Skawicy:

1.    Rów Szkoła – Droga DW 957 na wysokości obejścia „U Koczura” około 800 mb

2.    Rów Buby Dolne – do włączenia z rowem z pozycji 1. na terenie obejścia „U Pacygi” na długości około 400mb

3.     Rów „Krzywoń” na odcinku drogi polnej „ U Wojtyczki” do wlotu do Potoku Rotnia  Ficki Dolne, z pominięcia odcinka Ficki Górne – Zakład Stolarski Deja na długości około 1400 mb

4.     Odnoga rowu „Krzywoń” na  obejściu  „U Fiedora”  długości około 100mb wraz z oczyszczeniem przepustu

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 ) zwołuję posiedzenie Komisji Turystyki, Promocji i Kultury 

w dniu 26 września 2016 roku o godz. 18.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą !

Informujemy, że 16 września 2016 r. ruszył I nabór wniosków w ramach projektu "Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą".

Nabór w powiecie suskim prowadzi Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 175, tel. 33 874 11 03.
W ramach projektu można uzyskać grant do 23.000,00 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Więcej szczegółów na stronie internetowej projektu: www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl,

Urząd Gminy w Zawoi poszukuje właściciela psa znalezionego na Mosornym.

Osoba poszukująca psa proszona jest o kontakt z Urzędem Gminy Zawoja tel. 33 8775 051 wew. 116

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 21  września 2016 roku o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS