INFORMACJA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405)

 

WOJEWODA  MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 13 marca 2018 r. decyzji nr 39/B/2018, znak: WI-XI.7840.10.17.2017.MM, na wniosek złożony 18 grudnia 2017 r. inwestora: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „Zawoja” Sp. z o.o., Zawoja 1854, 34-223 Zawoja, działającego przez pełnomocnika Pana Marka Brenneisena,  opozwoleniu na budowę dla zamierzenia pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja – ETAP I, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 957 Białka – Jabłonka/Skawica. Przekroczenie PDW1 w odc. 030 km 1+471 i PWD2 w odc. 030 km 1+647 przez PDW3 w odc. 040 km 1+179. Umieszczenie UWD1 odc. 030 km 1+365 do 1+665 oraz UDW2 w odc. 040 km 1+432.2 do 1+528, na działce ewidencyjnej numer 7503/56 obręb 0001 Skawica, jednostka ewidencyjna Zawoja oraz na działce ewidencyjnej numer 23259/4 obręb 0002 Zawoja, jednostka ewidencyjna Zawoja, powiat suski, województwo małopolskie.

Ostrzeżenie meteorologiczne


Zjawisko: Oblodzenie
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 19:00 dnia 16.03.2018 do godz. 02:00 dnia 17.03.2018

Obszar: województwo małopolskie

Przebieg: Wieczorem i początkowo w nocy spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -6°C. Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się będzie przez kolejne dni.

ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)

 

W dniu: 13.03.2018 w  NZOZ „ZDROWIE” w Zawoi 1580 w godz. Od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla Mieszkańców gminy.

 

Zapisy telefonicznie (33) 877-50-03

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł(badanie dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 13.03.2018

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację

okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia)

 

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.

OGŁOSZENIE

Sołtys Sołectwa Zawoja Górna informuje, że są do odebrania decyzje podatku od nieruchomości podatku rolnego oraz istnieje możliwość dokonania opłaty tegoż podatku od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 12:00 w terminie od 26.02.2018 r. do 15.03.2018 r. w remizie OSP w Zawoi Wilcznej.

INFORMACJA

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu

z dnia 21 lutego 2018 r.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu informuje o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

 

zwołuję

XLII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 22 lutego 2018 roku o godz. 9 00

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

Szkolenia dla Beneficjentów

 

            Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w szkoleniach dla Beneficjentów o tematyce: „Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność z zakresu Projektów Grantowych”.

Szkolenia przeprowadzone będą w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

            Szkolenie odbędzie się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, piętro II, pokój nr 39,  budynek Urzędu Miasta w dniu 22 lutego 2018 r. (tj.: czwartek) od godziny 9.00

            Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem na adres: podbabiogorze@op.pldo dnia 20 lutego 2018 r.

            Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 14 lutego 2018 roku godz. 15:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

WÓJT GMINY ZAWOJA 

 

ogłasza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Zawoja dla obszaru wsi Skawica

Spotkanie szkoleniowo - warsztatowe

dla Beneficjentów

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu dla beneficjentów z zakresu wypełniania:

a) wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, piętro II, pokój nr 39,  budynek Urzędu Miasta w dniu 15 lutego 2018 r. (tj.: czwartek) od godziny 9.00

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniach telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem na adres: podbabiogorze@op.pl do dnia 14  lutego 2018 r.

Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

 

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS