NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2017 W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO “JAWOR” POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH. 


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór wniosków na rok 2017 w ramach Programu Priorytetowego “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych.  Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplonej poniżej 600 m2.

WIĘCEJ INFORMACJI PONIŻEJ
https://www.wfos.krakow.pl/jawor

Z A W I A D O M I E N I E

   Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

 

zwołuję

XXVIII SESJĘ RADY GMINY ZAWOJA

w dniu 26 stycznia 2017 roku o godz.  900

w sali obrad Urzędu Gminy Zawoja

 

WÓJT GMINY ZAWOJA

OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

zabudowanej stanowiącej własność Gminy Zawoja

Przedmiotem I przetargu są nieruchomości  gruntowe zabudowane, oznaczone nr działki ewid. 2289/2 i 2090/1 o łącznej powierzchni 0,2900 ha, położone w Zawoi, własność Gminy Zawoja, dla których Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste odpowiednio KR1B/00028962/4 i  KR1B/00029764/3. W wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Zawoja, uległa zmianie powierzchnia działek  i obecnie zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i budynków powierzchnia działki nr 2289/2 wynosi  0,1714 ha i powierzchnia działki nr 2090/1 wynosi  0,1186 ha, przy czym ta zmiana nie została ujawniona w/w księgach wieczystych. Nieruchomość nr 2090/1 obciążona jest służebnością gruntową drogi pasem szerokości 3,5 m poczynając od drogi oznaczonej   nr działki 2090/2 wzdłuż potoku Skawica w kierunku wschodnim do działki nr 2295/1. Ponadto część nieruchomości  oznaczonej  nr działki 2289/2 o pow. 30 m² jest oddana  w dzierżawę na cele handlowo-usługowe  - termin zakończenia umowy upływa    30 czerwca 2018 r.

ZAWIADOMIENIE

 

   Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty i Sportu 

 

w dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 17 stycznia 2017 roku o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ o wartości nieprzekraczającej 50.000 zł netto. - świadczenie usługi nadzoru technicznego - Inżynier projektu na czas trwania projektu pn.: „Rozwój e-Usług w Gminie Zawoja”

 

Do pobrania:

  1. Treść ogłoszenia
  2. Informacja dla oferentów
  3. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  4. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych
  5. Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług
  6. Załącznik nr 4 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
  7. Załącznik nr 5 - wzór umowy

ZAWIADOMIENIE

o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu Gminy Zawoja

ZAWIADOMIENIE

 

        Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję posiedzenie

 

Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości

w dniu 16 stycznia 2017 roku o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

Utraciłeś dokumenty?
Nie ryzykuj!
Zastrzeż je w Banku!

 

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został stworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne).

Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem!

Tylko w 2008 r. Policja zanotowała ponad 19 tysięcy przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby i ponad 30 tysięcy przypadków podrabiania dokumentów tożsamości.

Wyłudzanie kredytów, zakładanie fikcyjnych firm, wynajem nieruchomości w celu kradzieży wyposażenia czy nielegalnego podnajmu, oszustwa w hotelach albo kradzieże wypożyczanych samochodów to tylko kilka przykładów z możliwych sposobów wykorzystania kradzionych czy zagubionych dokumentów tożsamości! Wszystko to odbywa się w imieniu niewinnej osoby, która często dopiero po wielu miesiącach, czy nawet latach dowiaduje się o tym np. poprzez wezwanie do zapłaty, czy wezwanie do stawienia się w prokuraturze...

Organ podatkowy Urzędu Gminy w Zawoi uprzejmie przypomina o terminowym złożeniu deklaracji przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  o terminowym złożeniu deklaracji na podatek rolny i leśny w terminie do 15-go stycznia 2017 roku oraz na podatek od nieruchomości w terminie do 31 stycznia 2017 roku:

- podstawa prawna :

  • art. 6 ust.9 pkt 1 – ustawy o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. 2016.716 ze zm./
  • art. 6a ust.8 – ustawy o podatku rolnym /Dz.U.2016.617 ze zm./
  • art. 6 ust. 5 pkt 1 – ustawy o podatku leśnym /Dz. U.2016.374 ze zm./

Formularze deklaracji oraz uchwały Rady Gminy Zawoja są do pobrania w poniższych plikach.

Tel. do kontaktu:   33 8775 015 wew. 107

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS