OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" ogłasza od dnia 11 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r. konkurs na stanowiska: Specjalistów ds. wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata 2014-2020.

Kolejna edycja Kampanii Społecznej Rzecznika Praw Pacjenta pt. „Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina” skierowana została do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z polskiej opieki zdrowotnej. Każdy z nas może w pewnej chwili stać się pacjentem, dlatego ważna jest edukacja społeczna oraz świadomość, że mogą korzystać z pomocy wielu instytucji.

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

 

29. wrześniarusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r.

Program „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”przeznaczony jest dla rolników, domowników lub  małżonków rolników, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Aby otrzymać pomoc finansową konieczne jest założenie działalności gospodarczej przetwarzającej produkty rolne. Warunkiem przystąpienia do programu będzie zarejestrowanie działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, czyli po upewnieniu, że planowana inwestycja zostanie zrealizowana. Sektory przetwórstwa objęte programem to mleko, mięso, owoce, warzywa, zboża, ziemniaki, jaja, miód, len, konopie, rośliny oleiste i wysokobiałkowe.

Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

IDEA

Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

W tym roku konkurs odbywać się będzie już po raz szesnasty i będzie okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy w każdym z województw mają okazję poznać i nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych, min. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych.

INFORMACJA
50. RAJD ŻUBRÓW

Urząd Gminy Zawoja informuje mieszkańców,iż została zmieniona trasa „50 Jubileuszowego Rajdu Żubrów”(22.10.2016) i  utrudnienia nie będą dotyczyć Zawoi, jak było to wcześniej zapowiadane.

Szkolenie dla Beneficjentów

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu dla beneficjentów z zakresu wypełniania:

a) wniosku i biznesplanu o przyznanie w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,

b) wniosku i biznesplanu w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Szkolenie przeprowadzone będzie w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, piętro II, pokój nr 39,  budynek Urzędu Miasta w dniu 28 października 2016 r. (tj.: piątek) od godziny 9.00

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu telefonicznie pod nr /33/ 874 41 72 lub e-mailem podbabiogorze@op.pl

Zwracamy się z prośbą do Członków Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórza” o rozpropagowanie informacji w swoim środowisku.

O G Ł O S Z E N I E

o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Wójt Gminy Zawoja działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zawoja W sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

 

Konsultacje przeprowadzone będą od 11 października 2016 r. do 03 listopada 2016 r. w formie:

1. zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zawoja.ug.pl

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307,

c. bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, w godzinach pracy tj. pn – czw. 7.30 -16.00, pt 7.30 -13.30,

2. spotkanie informacyjne w dniu 11.10.2016 r. o godz. 17.00 w Sali Widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury

3. spotkanie informacyjne w dniu 12.10.2016 r. o godz. 17.00 w małej Sali Gimnastycznej w budynku szkoły w Skawicy Centrum

4.warsztaty 18.10.2016 r. o godz. 17.00 w małej Sali Gimnastycznej w budynku szkoły w Skawicy Centrum

5. ustnie w Urzędzie Gminy Zawoja pok. 12

6. wywiady pogłębione od 17.10.2016 r. do 21.10.2016 r.

 

Zarządzenie Nr Wt.0050.209.2016

Wójta Gminy Zawoja

z dnia 10 października 2016 r.

 

w sprawie:    przeprowadzenia konsultacji projektu „Program współpracy Gminy  Zawoja z organizacjami pozarządowymi  na 2017 r.”

 

Służba Celna

ostrzega !

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce
w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję posiedzenie Komisji  Budżetu, Finansów i Planowania

 

w dniu 13 października 2016 roku o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zawoja.

Strony

Subscribe to zawoja.ug.pl RSS